Enköping.då

Historia om en stad

Gästgiveri och Skjuts

Ett vittnesmål om en resa genom Enköping år 1812.

 

Den danske medborgare Christian Mohlbech var en ung student som under en tid vistats i Uppsala. Under en resa till Västerås år 1812 skriver han följande om besöket i Enköping. Texten är hämtad ur den bok, med namnet ”Breve fraa Sverrige”, han skrev och som utkom i Köpenhamn år 1817.

 

Sent på eftermiddagen kommo vi till Enköping och voro då halffemte mil från Uppsala. Om denna högst oansenliga stad vet jag icke något annat att säga , än att den hade den uslaste gästgifvaregård, som jag i någon svensk stad har funnit. Ett lågt trähus, med små fönster, en aln öfver jorden, var den byggnad, där vi sattes af i en port, genom hvilken man snarare måste vada än gå. Genom en gård , som i orenlighet kappades med porten, kommo vi upp i en mörk och trång gäststuga, hvarest vi långt om länge kunde erhålla ett par koppar slätt kaffe. Hur obehagligt än vädret var ute, kände jag dock en viss glädje öfver att slippa ut af detta bedröfliga kvarter i förhoppning att före nattens inbrott nå Västerås.

 

Enköping och i synnerhet gästgiveriet fick inget vidare betyg av den unge dansken. Möjligen kan staden något förlåtas att den ännu efter branden 1799 inte hunnit riktigt hämta sig.

           bild-radhus.jpg

Designed by Ali Han