Enköping.då

Historia om en stad

Donationsbrev

Ett av de äldsta ännu bevarade aktstycken rörande Enköping är det brev varuti riddaren Sten Bengtsson på Marienborg,  vid Haga , donerar den badstuga samt en tomt med bodar han äger i Enköping till skolmästaren i staden.  Detta för att säkerställa skolans framtid och skolmästarens utkomst.  Här nedan finns brevet återgivet , dels  med ursprunglig stavning , dels översatt till nutida svenska. Brevet finns i dag på Riksarkivet.

 

Thet scal allom mannom witerliket wara , som thetta breff kan for komæ , thet iak Sten Beinctzson riddare kennes  openbara medher thesso mino nærvarandes opnobrefue , sua för epterkommandom  som thõm nw æræ , at  jak vnt ok gifuit hauer Gudhi till off ok  hedher ok hans wesighnado modhor Marie , ok them ther scolamestara ær i Enecõpung  til berning ok bestand , huariom epter androm , the badzstofwa jag æger  i Enecõpung oc then gardhen  ther nær ligger, huilken Beinet Diekn atte , Gudh hans siel haue , oc then tompt  ok twa bodher jak köpte aff husfru Walborge , herra Niclas Pauli modhor, thenna forscrepna badzstofw gard, tompt ok boder hauer jak gifuit vppa thet at scholen ey scal forgaas ok Gudz thiensist  nidher læggias ok for minna forældra  siæla rycht ok gagn sculd, minnæ husfru, minæ barnæ , Magnus Litla , alla cristna siæla ok allæ the sielæ , jak æger got fore göræ; fore then sculd afhender jak mik ok minom arfoum the forscepno badstow, then fornempda gardh, ther nær ligger , the tompt ok bodhor jak fik aff husfru Walborge , ok tilægner jak thettæ alt saman thõm ther scolmamestare ær i Enecõpung huariom epter androm til ewerdhelicæ  ægho vtan allæ aterlösn eller atercallan , medh sua skiel oc wilkor , at then som scolamestaræ ær, scal huart aar sighiæ latæ fira messor vm arit , ok the fire nezta synodacha epter fira himberdacha scal han medh scolanum halda vigilies synnodachen vm aptonen ok vm morghonen messonæ , ok huar apton epter thet warfru loff siwngit æ i scola, scal huar diekne liten ok stor , then læsa kan , læsa ena pater noster ok ena aue Maria for alla theres siela forescrepnæ sta, ok alla cristna sielæ ; kan det ok sua henda som Gud ey wilie at scolen ödhe lægs, tha scal kirkioherran i Suinagarn ok kirkioherren i spitalenom vpbæra alt thet thenna forscrepna badzsofwæ , then forescrepne gardh , tompt ok bodher skylda , ok sua lenge the thet i theres wvrio hauæ schulu the huart aar lata sighia fira messor ok vigilies i thõm timon forscrepne standa, huat siden igen ær schulu the antwardha ok rekenscap göra them ther scolamestare warder första scolen vptakx , som the wilia ansuara for Gudhi. Til mere wisso ok högre fornuaring later iak mit incigle wierlica hengias fore thetta breff ok epter thy at thettæ ær wart ja , kerlek ok godher wilie, latom wi Laurenz Vlphson, Erich Stensson , Thure Stensson, riddara ok Christin Stensdotter , war inciglie witerlica hengias fore thetta breff till witnisbyrdh . Actum et datum Marienborgh, anno Domimi mcdsexto, feria quarta ante dominicam palmurum, in testemonium premissorum.

 

Översatt till nutida svenska

Det skall allom veterligt vara , som se detta brev , att jag Sten Bengtsson, riddare , öppet erkänner med detta mitt  förevarande öppna brev , såväl för efterkommande som dem nu leva , att jag förunnat och givit Gud och hans välsignade moder Maria till lov och heder och åt dem som skolmästare äro i Enköping till bärgning och gagn , den ene efter den andre , den badstuga jag äger i Enköping och den gård som ligger därvid . vilken Bengt Djekn ägt , Gud hans själ nåde, samt den tomt med två bodar som jag köpt av fru Valborg , herr Pauli´s moder. Denna ovannämnda bastu , gård tomt och bodar har jag givit för att skola ej skall gå under och gudstjänsten upphöra och till själaryckt och gagn för mina föräldrar , min hustru , mina barn, lille Magnus och alla kristna själar , så ock för alla de själar jag står i ansvar för. Fördenskull avhänder jag mig och mina arvingar ovannämnda bastu , den omskrivna gården i dess närhet samt den tomt och de bodar jag förvärvat av fru Valborg , och överlåter jag allt detta alltsammans åt skolmästarne i Enköping , en efter annan, till evärdelig tid utan återlösen eller återkallan på de villkor, att den som är skolmästare skall varje år läsa eller låta läsa fyra mässor om året ; nämligen så , att på de fyra söndagarna , som följa efter himberdagarna, skall han med skolan hålla söndagsvigilia om aftonen och mässa om morgonen; och varje afton , sedan Vårfru  lov sjungits i skolan , skall varje djäkne , liten eller stor , som läsa kan, läsa ett Pater noster och ett Ave Maria för alla deras själar , som förut nämnts, och för alla kristna själar.

Skulle det inträffa , det Gud förbjude, att skola ödelades ; då skall kyrkoherden i Svinnegarn  och kyrkoherden i Hospitalet  uppbära allt det som den förutnämnda bastun , den förutnämnda gården , tomten och bodarna avkasta; och skola de vart år låta läsa fyra mässor och vigilier på förut omtalat sätt. Vad sedan blir över skola de överantvarda och däröver göra sådan räkenskap inför åt den , som  blir skolmästare , när skolan ånyo upptages, som de kunna ansvara för inför Gud.

Till yttermera visso och säkerhet låter jag uppenbarligen mitt sigill hängas å detta brev ; och eftersom detta är vårt ja , samtycke och goda vilja , låta även vi , Laurens Ulfsson , Erik Stensson , Ture Stensson, samtliga riddare , och Kristin Stensdotter, våra sigill uppenbarligen  hängas å detta brev till ett vittnesbörd.

Uppsatt och givet på Marienborg. Herrens år 1406 fjärde dagen före palmsöndag.

 

 

Donationen var , som tydligt framgår av brevet , förbunden med vissa villkor. Skolmästaren skulle läsa fyra mässor om året över de i brevet nämnda personerna. Himberdagarna  som nämns i brevet , inföll respektive  i första påskfasteveckan ,  veckan efter pingst , tredje veckan i september samt tredje adventsveckan. Alla var onsdagar.

En vigilia som också nämns i villkoren var i den katolska kyrkan en mässa kvällen eller natten före en större kyrkofest då man bad för de avlidnas själar.

 

Redan tolv år senare mottog Enköpings skola ännu en stor donation. Denna gången kom den från Ture Stensson , son till den tidigare donatorn. Även Ture var riddare på Marienborg.