Enköping.då

Historia om en stad

Budget

 

 Budget för 1895

 

UTGIFTER

Magistraten  7050 kr  varav Borgmästarens lön 3200 , sekreteraren 1900 och stadskassören 1400, 2 rådmän 500.

Drätselkammaren som var stadens verkställande organ 1400kr varav kamreraren 900 kr.

Polisväsendet 6100 kr varav stadsfiskalen som fungerade som åklagare 1000 , polisöverkonstapeln 820 , 3 poliskonstaplar 750 var samt  2 extra konstaplar 350 kr var.

Hälsovårdsnämnden  2100 kr  varav stadsläkaren 700 , veterinärläkaren 100 och barnmorskor 400

Brandväsendet 1700 varav brandchefen 200 , skorstensfejaren 600.

Gatuväsendet  7625  varav gatulyshållning 2000 , renhållning 900 och omläggning av gator 4000 kr.

Amorteringar och ränta på lån  19740 kr

Planerade arbeten  5000 kr varav  uppförandet av uthus vid Rådhuset 200 , reparation av flickskolehuset 2000.

Beslutade men ej genomförda arbeten  10000. Hela den kostnaden låg på byggandet av Esplanaden

Utgifter totalt: 73000 kr

 

INKOMSTER

Utdelning på trafikaktier  2000 kr  arrenden  12352 kr , hyror 14452B kr ,  brännvinshandeln 21180 kr ,

Inkomster totalt  52000 kr.   Underskottet på  21000 kr tas ut i skatt från stadens skattskyldige.

 

Kommentarer till budgeten:

Lönen till stadsläkaren , veterinärläkaren och barnmorskorna utgjorde inte hela deras förtjänst. De hade även rätt att ta ut en avgift från sina patienter.

Esplanden som planerades heter i dag Drottninggatan. När den stod klar utgjorde den stadens förbindelse med järnvägsstationen.

Utdelning på trafikaktier som finns med på inkomstsidan gäller stadens aktier i Järnvägsbolaget.

Inkomsterna från brännvinsförsäljningen var den enskilt största inkomstkällan för staden. Det gällde skatter och inkomster som delägare i Spritvarubolaget.

 

 

Budget för år 1884

UTGIFTER

Magistraten:  2400 kr  varav lön till borgmästaren 1200 kr , de tre rådmännen 100 kr var och stadskassören 100 kr

Polis och vakt :  2200 kr varav stadsfiskalen 100 kr , stadsvaktmästaren och polisbetjenten 50 kr var, 6 brandvakter 120 kr var.

Övriga av staden anställda:  stadsläkaren 350 kr , brandchefen 200 kr , veterinärläkaren 100 kr , skorstensfejaren 600 kr , urmakaren 120 kr , 2 barnmorskor 100 kr var ,

Lån och amorteringar:  21070 kr

Gatu- och lyshållning: 1100 kr

Gatuläggnings- och dräneringsarbeten:  1600 kr

Fattigvården:  7260 kr

Brandväsendet ( förutom brandvakterna): 500 kr

Totalt utgifter: 47386 kr

 

INKOMSTER:

Arrenden av stadsjord mm: 7524 kr

Hyror av stadshotellet:  13000 kr

Brännvinshandel:  15460 kr

Inkomster totalt:  37534 kr.

Brist på 9852kr som utdebiterades på stadens skattskyldige

 

Kommentar till budgeten:

Stadsvaktmästarens och polisbetjntens låga årslön ( 50 kr ) var inget de kunde leva på. Den stora delen av ”lönen” utgjordes av jord tilldelad från staden. Jorden skulle ge avkastning till ett visst värde. Detta var ett vanligt sätt att tidigare avlöna stadens anställda och hängde kvar ända in på1880-talet. Staden hade alltså ingen heltidsanställd polis.  I den nya polisorganisationen som infördes 1885 fick staden fyra heltidsanställda poliser med en överkonstapel i spetsen. Samtidigt försvann brandvakterna.

1884 togs även ett beslut att renovera och utöka stadens uppsättning av gatlyktor. Till stadens 35 gatlyktor lades ytterligare 24 samt en 13,5 fot hög kandelaber med fem lyktor som skulle stå mitt på torget. Den kom senare att flyttas till Munksunds torg. Kostnad för det hela blev 3400 kr. Kostnaden kom att belasta 1885 års budget.

Man kan konstatera att inkomsterna från sprithandeln var ungefär dubbelt så stora som utgifterna för stadens fattigvård.

 

Budget för 1875

UTGIFTER

Magistraten   2100 rdr varav lön till borgmästaren 1500 och 3 rådmän 66.

Polis och vakt   1500 rdr varav stadsfiskalen 600 och sex brandvakter 600 . Den enda polisbetjenten endast 50 rdr.

Övriga av staden anställda   skorstensfejaren 600 , klockställaren 150 , stadsläkaren 350 , barnmorskan 100 och veterinärläkaren 100 rdr.

Lån och amorteringar 6500 rdr ( läroverksbyggnaden och järnvägsaktier)

Gatu- och lyshållning   1500 rdr

Fattigvården  4000 rdr

Reparation av häktet  600 rdr

Totalt utgifter   20432 rdr

 

INKOMSTER

Arrenden och avgifter  3675 rdr

Inkomster från marknader  1200 rdr

Inkomst och skatt från brännvinshandel  9272 rdr

Inkomster totalt  14652 rdr

Bristen på 5780 rdr utdebiteras av stadens skattskyldige

 

 

Budget för 1865

 UTGIFTER:  

Löner:  Borgmästaren 1200 rd  , 6 rådmän á 66 rd , stadsnotarien 200 rd , stadskassören 100rd  stadsläkaren 350 rd , stadsvaktmästaren 50rd  , stadsvaktmästaren  50rd , stadsbetjenten 50rd , klockställaren 16rd , drätselkammarens ordförande 50rd , dito sekreteraren 100rd , skorstensfejaren 600rd ,  6 brandvakter  á 79rd , 2 extra polisbetjenter á 75rd , barnmorskan 100rd , ängs- och gärdesvaktaren 36rd

Ränta och afbetalning å Elemntarläroverket  3000rd ,  gatulysningen 700rd , båtsmansvakansavgift 230rd , hushyra till klockaren 50rd , renhållning af stadens allmänna platser 96rd  , brandförsäkring Elementarläroverkshuset  154rd ,  diverse  300rd ,  riksdagsmans arfvode  500rd , inköp af fastigheter mm 800rd , oförutsedda utgifter  1000rd , fattigvården  3350rd.   Summa: 14132 rd

 INKOMSTER: Tomtören och afgifter för jord  380rd , platspenning vid marknader 1500rd , handel och utskänkning av sprit  7000rd , arrenden 1700rd ,  tullfrihetsmedel  75rd , inkomst af auktionsverket  75rd, mätepenningar 10rd ,

SUMMA: 10740rd

Brist på 3392 rd som fördelas som skatt och avgifter bland stadens skattskyldige