Enköping.då

Historia om en stad

Addeson Adde

I Enköpings historia har det funnits människor och släkter som på ett speciellt sätt satt sina spår i arkiven.  En sådan släkt  är familjen Addeson - Adde. Här följer en kort beskrivning av de mest framträdande i släkten.

 

Hans Johan Addeson  1628 – 1712

Hans Johan föddes på den nordfrisiska ön Pellworm. Troligen kom han som affärsman  till Sverige omkring 1650 då han besökte släktingar i Stockholm.  Där träffade han Malin Nannesdotter , änka efter en handelsman i Enköping. Hon drev sin mans affärsrörelse på egen hand efter dennes död. Hon var av tyskt ursprung , men som sagt , vid denna tiden bosatt i Enköping.   De två gifte sig år 1663 i Enköping och Hans Johan övertog affärsföretaget. Han hade näsa för affärer och inom kort hade han byggt upp ett av Upplands största handelshus.

Hans ställning i staden var av den art att han 1668 blev rådman.  Affärerna gick bra. Han hade goda kontakter med tyska handelshus och han både importerade och exporterade varor. Hans svenska kunder fanns i främst bygderna runt staden och naturligtvis i Stockholm.  Godsägarna på de större godsen i denna delen av Mälardalen tillhörde hans stamkunder – Oxenstierna på Eka , de la Gardie på Ekholmen och Banér på Målhammar m.fl.  Allt från tyger, papper  och vin till strömming , järn och spik salufördes i hans affär.

Hans Johan och Malin fick fyra barn: Christina 1664 , Hans 1665 , Anna 1666 och Fredrik 1668. Av dessa kom sonen Hans att få en framträdande roll i Enköping.

 

Hans Adde 1665 – 1715

Hans ändrade efternamnet från Addeson till Adde. Han fick till skillnad från sin far en gedigen akademisk utbildning.  Under tio år från 1677 studerade han i Uppsala. Därefter återvände han till Enköping där han gifte sig med Sara Thomadotter Myring som var dotter till hovauditören Thomas Myring. ( hovauditören fungerade som kungafamiljens  advokat).  De två fick tretton barn varav flera dog redan i späd ålder. Hans gick i sin faders fotspår och blev rådman år 1693 och när stadens borgmästare Simon Schwede gick bort i en för tidig död öppnade sig nya möjligheter för Hans. Som son till en framgångsrik affärsman tillika rådman låg han bra till för att överta den tomma borgmästarstolen.  Dessutom hade han en akademisk utbildning vilket var ett krav om man tänkte sig att bli borgmästare.  Fadern Hans Johan saknade en sådan och kunde därför  icke komma på tal. År 1700 kunde Hans inta rollen som Enköpings borgmästare – endast 35 år gammal Samma år dog hans mor och fadern började bli orkeslös. 

 Ansvaret för affärsrörelsen föll alltmer över på sonens axlar samtidigt som denne hade borgmästarämbetet att sköta.  Han ansågs vara en god och hederlig man med stor arbetsförmåga och framtiden såg god ut. Dock grinade oturen honom i ansiktet.  Det stora nordiska kriget  - med Karl XII som en av huvudpersonerna – tärde hårt på riket och dess invånares finanser.  Dessutom drabbades landet av pesten 1710 vilket gjorde att staden under tre år kom att bli helt isolerad från omnejden vilket naturligtvis inte var bra för affärerna. Till råga på allt detta lyckades han som borgmästare komma i konflikt med stadens profoss och då han något överilat satte denne i järn blev följden att han suspenderades en tid från sitt ämbete.Nåväl ,  suspensionen upphävdes , men Hans var nu en knäckt man. Han affärsrörelse hade gått i stå och hans hustru Sara dog i lungsot 1711.  Han gifte om sig med Maria Quek , dotter till stadens skolmästare. Olyckorna hopade sig över Hans. Förutom att affärerna gick dåligt och många av barnen dog blev sonen Peters eskapader  ännu en tung kvarnsten att bära. Hans Adde dog 1715 .

 

Petter ( Petrus )Adde 1691 -  1731

Petter  var Hans Addes äldste son.  Säkert hade fadern stora förhoppningar på  honom. Affärsrörelsen skulle ju föras vidare.  Peter skulle få en bra akademisk utbildning var det tänkt. Han blev inskriven på universitet i Uppsala , men kom troligtvis aldrig att ens starta sin utbildning. Pesten kom  emellan och efter som Enköping isolerades blev han kvar där. Med hjälp av fadern lyckades han  få befattningen som stadsskrivare – endast tjugo år gammal. En karriär inom stadens styrelse låg  , utan att han egentligen ansträngt sig , framför honom.  Dock lyckades han redan tidigt komma in på villospår. Stadens rättegångsprotokoll  vittnar om hans framfart.  Han försökte bl. a  locka en borgarhustru till otukt vilket renderade honom  dryga böter.  Trots allt blev han utnämnd till stadens postmästare .  Han råkade i ekonomiska svårigheter och behöll en del av de influtna postmedlen för egen del.  När risken att avslöjas blev för stor flydde han helt enkelt fältet. Till slut blev han infångad och sattes på gäldstugan  i Stockholm.  Han lyckades dock till slut komma ur dessa svårigheter med en del av hedern i behåll.  Han återvände till Enköping där som borgare år 1731. Vissa rykten sade att han var gravt alkoholiserad och tog livet av sig genom att dränka sig i en brunn.  I begravningsboken finns dock inget sådant noterat.