Enköping.då

Historia om en stad

1880 Tal

Ur nyhetsflödet 1889

Rektorn vid läroverket Fredrik Wilhelm Åmark väljs till ordförande i stadsfullmäktige

I januari anordnas kurs på sammanlagt 4 timmar om det nya metersystemet som visserligen infördes redan 1878 men med en tioårig övergångsperiod från det gamla. Kostnad för kursen är 50 öre och den leds av Karl Wilhelm Vieweg , kollega vid läroverket.

Fruntimmersföreningen ( en ideell förening med syfte att hjälpa behövande kvinnor och barn) anordnar soppkokning för att bespisa ett hundratal fattiga skolbarn 4 gånger i veckan under den kalla årstiden. Även en barnkrubba öppnas där ensamståendearbetande kvinnor kan lämna sina barn. Avgiften är 10 öre per dag och barn.

Alfred Edholm öppnar ett kommissionskontor mitt emot Rådhuset. Där förmedlas arbeten för pigor och drängar och annat tjänstefolk.

Läroverket meddelar att 49 lärjungar är inskrivna under höstterminen 1889.

Fredrika Forsberg öppnar maskinkonfektfabrik i lokalen Kyrkogatan 18.

Hos August Sjöman kan man inhandla handskar för 50 öre paret , yllevästar för 3,50 kr , damkoftor för 3 kr och paraplyer för 1,75 kr.

I november detta år bildas Enköpings första fackförening. Det är skrädderiarbetarna som organiserar sig

Ur polisnyheterna konstaterar vi att hästbytarna Georg Wilhelm Konrad Pettersson och  Karl Alfred Karlsson i maj gick lös på varandra på Kungsgatan I Enköping med kniv respektive revolver. Ingen skadades allvarligt men båda dömdes till grova böter för resande av livsfarligt vapen.

 

Ur nyhetsflödet  1888

Enköpings befolkning vid årets ingång:  3153 personer

I januari meddelas att telegraflinjen mellan Enköping och Walla blev saboterad genom att någon klippte av den på 4 ställen.

Spritvarubolaget meddelar att man under år 1887 sålt 223376 liter sprit.

Stor muntrations-soiré med bal gives i Godtemplarlokalen den 21/3 kl. 7.30 på kvällen. Inträde: 75 öre för herrar och 50 öre för damer.

Enköpings Ångbåtsaktiebolag meddelar att man har extra bolagsstämma den 20/4. Ärenden: Förslag på inköp av en mindre ångbåt , förslag på att uppföra en byggnad vid hamnen med väntsal.

Fattigvårdsstyrelsen med ordförande apotekare Kaijser i spetsen meddelar att fattigvården kommer att kosta 7800 kr nästkommande år. Av detta beräknas fattighjonen själva arbeta in 450 kr.

Glasmästare Björkman har inrett en kägelbana på sin gård på Kungsgatan. Förhoppningsvis får han tillstånd att öppna då bullret minskas med gummiklot och käglor försedda med gummiringar.

En mängd nätta leksaker förfärdigade av ynglingen Isodor Andersson finns till försäljning på torget dagarna för jul.

 

Ur nyhetsflödet 1887

Diverse öppettider:  Telegrafstationen  9 – 14  och 16 – 19 vardagar samt 8 – 10 och 13 – 14 söndagar . Järnvägstelegrafen 7 – 19 alla dagar.   Postexpeditionen 8 – 14 och 16 – 19 vardagar samt 8 – 10 ,13 – 14 och 17 – 18 söndagar .  Rakstugan 8 – 20 vardagar samt 8 – 14 söndagar.  Badhuset:  Herrar: 7 – 9 , 14 – 16 , 20 – 21.  Damer: 10 – 13 , 15 – 17.

Kärrpost till Veckholm:  månd. Onsd. Lörd. 13.45.   Till Österunda: tisd. Fred. 14.00.

Gångpost med lantbrevbärare till Tillinge , Enköpings Näs , Svinnegarn ,  Treda:  onsd. Och lörd 05.00.   Gångpost mot Trögd och Vallby: onsd.  Och lörd. 14.00 samt sönd. 14.00.

Omnibus ( med häst) till järnvägsstationen från stadshotellet: kl. 10.00 , 12.10 , 15.15 samt 20.15. Taxa: 25 öre /person , lättare gods 10 öre , tyngre gods 25 öre.

Beslut taget att stadsfullmäktige för Enköping skall bestå av 21 ledamöter.

I Fanna håller som bäst J P Johansson att starta Enköpings Mekaniska Verkstad.  Johansson beskrivs såsom driftig , duglig och redbar och har därför hans verksamhet framtiden för sig. Reperationer av ångmaskiner , tröskverk, skördemaskiner mm.

Vid järnvägsstationen kommer inom snart en telefonapparat att sättas upp. Allmänheten får begagna den mot en avgift.

Dr Westerlund överlämnar 3300 kr till en fond för elemntarskolan för flickor.

Stadens Godtemplare har inköpt en tomt vid Litslena tull för att där uppföra ett eget hus. Kostnad för tomten: 475 kr.

Provinsialläkaren meddelar att inom Enköpings distrikt finns 23 sinnesjuka personer samt 13 idioter. Av de sinnesjuka vårdas 10 på hospital , 12 i enskilda hem samt 1 på fattighus.

Jordägarna Didriksson och Axelsson boende vid Barkan instäms till rådhusrätten anklagade för att upplåtit husrum för lösaktiga kvinnor.

I augusti anländer agitatorn August Palm till staden. Han håller ett möte vid Gröngarnsskogen där han lyckas samla en skara åhörare samt sälja tvenne exemplar av tidningen Socialdemokraten innan han blev bortkörd av polisen med borgmästaren i spetsen.

Vid ”Jultomtarnes” julfest undfägnades 60 fattiga barn med kaffe och julbullar samt en leksak. 14 barn fick dessutom fullständig beklädnad.

 

Ur nyhetsflödet 1886

Vid årets ingång hade Enköping 2862 invånare

Söndagsskolefest på trettondagen. Ungefär 150 barn plundrade julgranen i Missionshuset. De undfägnades även med kaffe.

Arbetet med telefonledningar fortsätter. Flera trådar korsar nu gatorna och torget. Flera abonnenter har redan talat med personer i Stockholm , Uppsala och Södertelje. Några nummer: överstelöjtnant Braunerhjelm på Haga 1 , Hotellet 5 ,  Tändsticksfabriken 11 , polisvaktkontoret 15 , Enköpingsposten 16 , Dr. Westerlund 20.  Enköping har i februari 23 abonnenter , Uppsala endast 5.

Sjukgymnastik arrangeras i läroverkets gymnastiklokal under ledning av löjtnant Noréus. Herrar 10 – 12 helgfria dagar , fruntimmer 17 – 18. Avgiften för deltagande ligger på 25 kr/månad.

Trikiner har påträffats i stor mängd i skånskt fläsk meddelas från köttbesiktingsbyrån.

I maj sker ett inbrott i handlare Löfgrens krut- och dynamitkällare belägen vid Gröngarnsåsen. Dörrarna befanns uppbrutna. Endast något jaktkrut blev stulet.

Pigan Edla Wilhelmina Bolin döms i juni till fyra års straffarbete för barnamord. Enligt rättgångsprotokollet har det nyfödda barnet dödats genom kvävning.

I Juli utbryter en strejk vid tegelbruket i Haga. 250 arbetarelade ned arbetet och begärde högre lön hos brukets ägare överstelöjtnant Braunerhjelm. Dagslönen låg mellan 1,50 och 3 kr. Strejken misslyckades dock.

Enligt annons i Enköpingsposten kan man resa från Göteborg till New York med ångaren Slavonia för 55 kr. Vidare upplysningar hos handlare Tholander.

I december råkar Dr. Westerlund ut för ett inbrott. Fyra silverskedar försvann vid en fräck kupp. Den skyldige Oskar Alexander Gustafsson från Stockholm erkände genast inbrottet och förklarade att han enbart stulit för att bli gripen. Han hade nämligen inga pengar och förväntade sig nu att få uppehälle i häktet några dagar.

 

Ur nyhetsflödet 1885

Folkmängden i Enköping var vid årets ingång 2816 personer

I januari halkar omnibussen till järnvägsstationen av vägen och fastnar mot ett träd. Passagerarna måste kliva av och promenera resen av sträckan.

Enköpings Ångfartygbolags nya ångare gick av stapeln i mars. Fartyget är byggt av svenskt stål , är 118 fot långt och 19,5 fot brett samt 18 fots djupgående. Maskinen är på 50 hk som ger en hastighet av 11 knop. Fartyget levereras i april och kommer att segla under namnet Enköping I.

Stadens nya polisorganisation sjösättes i maj. Den består av överkonstapel Elof Ström , konstaplarna Sandberg , Eriksson och Lundell samt extrakonstaplarna Ahlin och Eriksson.  Det nya polisvaktkontoret ligger i rådhuset och är bemannat dygnet runt.

I mars utbryter en brand i tändsticksfabriken. Dock kunde den släckas av fabrikens manskap.

Samma månad visas en fyrverkericirkus vid Strömparterren under överinseende av överfyrverkare Nyman. Inträde: 50 öre för vuxna , 25 öre för barn och tjänstefolk.

I april bjuder stadskassör Otters sterbhus 100 fattiga barn , 80 äldre samt alla hjonen på fattigstugan på middag på Höflings salong på Kungsgatan.

I juli hittas en död man efter en taklagsfest vid järnvägsstationen. Den döde är Johan Edvard Borgström. Orsaken till dödsfallet osäkert. Polisen betraktar det dock som en olyckshändelse.

I september hålls ett möte på stadshotellet med representanter för Stockholms Allmänna Telefonbolag angående telefonlinje mot Stockholm. Avgiften beräknas till 100 kr/år. Arton personer tecknar sig genast för abonnemang. Några veckor senare görs en provtelefonering mellan järnvägsstationen och Stockholm under ledning av ingenjör Eriksson.

Den första september öppnas elementarskolan för flickor. I de två lägsta klasserna kommer även pojkar att gå. I de fyra högsta endast flickor.  Terminsavgift: 20 – 60 kr. Inkvarteringsmöjligheter finnes. Dr Westerlund ansvarar för hälsovården på skolan.

Från hotellet meddelas att en övernattning kostar 2,90 kr. Då ingår ljus , en kopp kaffe samt borstning av skor.

 

Ur nyhetsflödet år 1884

Stadens folkmängd är vid årets ingång 2715 personer

Difteri härjar i staden. Stationsinspektör Löfgrens tioårige son dör i sjukdomen i februari

Ångfartygsbolaget har bolagsstämma. Vinsten har varit god och aktieutdelningen blir 18%. Beslut tas om att en ny ångare skall inköpas

En slöjdskola för gossar på folkskolans övre avdelning och i läroverket startas. Företräde ges för gossar från staden. Skolan är avgiftsfri

I april ställs hästbytaren Georg Konrad Waldemar Pettersson från Fanna  inför rätta för att ha skjutit med revolver på Kungsgatan och för misshandel av marknadsbesökande. Domen blir två månaders fängelse.

Ett förslag på ny polisorganisation läggs fram. Förslaget innebär fler heltidsanställda poliser samt ett polisvaktkontor , bemannat dygnet runt. Trots att den nya organisationen blir mycket dyrare än den gamla tas den utan debatt i allmänna rådstugan.

Brandkåren har sprutmönstring på torget i slutet på maj. De som har häst och vattentunna är skyldiga att köra vatten vid övningen.

Den nybildade Enköpings Sångsällskaps planerade konsert från kyrktornet måste ställas in eftersom damerna inte orkade överrösta vinden.

Vaccination av barn sker hemma hos folkskollärare Eriksson mellan kl. 4 och 5 varje dag under  juli och halva augusti

Ett nykterhetsmöte hålls i oktober. Man utarbetar ett förslag om att förbjuda brännvinsförsäljning vissa tider under veckan. Förslaget bifalles icke.

Nykterhetslogen ”August Strindberg” måste byta namn eftersom det ej är tillåtet att ha namn efter ännu levande personer. Det nya namnet blir Eneborg.

I Mollstadii bokhandel kan man prenumerera på Familjejournalen för 12 kr/ år .  Dagens Nyheter  kostar även den 12 kr.

 

Ur nyhetsflödet 1883

Enköping har vid årets ingång 2657 invånare

Ebba Enlind får i januari böta 5kr för att hon haft sin kappaffär öppen en stund på julaftonen

De två härvarande ångbåtsbolagen har beslutat slå ihop de två bolagen till ett gemensamt under namnet Enköpings Ångfartygs AB.

Den 18/3 har godtemplarorden Ena stor fest å stadshotellets festivalvåning. Sång och musik samt föredrag utlovas.  Avgift:  75 öre för äldre och 35 öre för yngre.

Källarmästare Svanfeldt meddelar att ”salta biten” serveras å Bondkällaren alla söndager kl. 1 – 3.

På valborgsmässoaftonen samlas man på åsen som vanligt med eld , raketer mm.

I maj säljs  tändsticksfabriken på exekutiv auktion för 23000 kr. Köpare är Mälarbanken. Ett nytt tändsticksbolag är under bildande och verksamheten är snart igång igen.  Fabriken byggs ut och antalet arbetare beräknas stiga från 50 till 70. Arbetet på beting kan ge en veckolön på 10 – 13 kr.

Stadens fattiga är av handlare och bankdirektör  Lemkes sterbhus inbjudna till spisning å Höflings Salong på Kungsgatan. Barn utspisas med smörgås och mjölk , vuxna med middag och kaffe. Omkring 90 barn och 70 vuxna deltar. Lemke testamenterar dessutom 1500 kr till läroverket och 1000 kr till flickskolan.

Föreståndare för den nya fattiggården i Galgvreten blir befallningsmannen på Säby gård i Björksta Karl August Eriksson. Fattiggården blir bostad för 30 personer. Vid invigningen i november  bjuder handlare Höfling de nyinflyttade på kaffe och bröd.

Det nya skolhuset vid Strömparterren blir avsynat och invigt. Skolhuset innehåller sex stora läsesalar. På övervåningen finns dessutom boningsrum för lärare.  Vid invigningen talar pastor Hjerpe och skolbarnen sjunger psalmer.

 

Ur nyhetsflödet år 1882

Enköpings folkmängd var vid årets ingång 2651 personer

Trädgårdsmästare F Eriksson öppnar ny blomsterhandel på Eriksgatan med ingång från Torggatan. Allt från levande krukväxter till gurkor och rotsaker försäljes.

Cirkusföreställning i tältet vid gamla gästgivaregården ges den 6 – 8 januari av Skandinaviska Akrobat- och Pantomimsällskapet. Man utför herkuliska och atletiska ställningar , olympiska lekar samt saltomortaler och lejonsprång.  Entrè: Vuxna 75 öre , barn 25 öre.

Den 19/2 spelas ”Jeppe på berget” på Höflings salong på Kungsgatan.

Från Tändsticksfabrikens bolagstämma i april meddelas att under året har 41000 askar tillverkats/dag. Vinsten beräknas till 6857 kr , men på grund av utländska avnämnares obestånd och inställda betalningar går året med 2700 kr i förlust. I december försätts bolaget i konkurs.

Fotografen A Willmansson övertar Lina Lundevalls fotografiska ateliè.  Lina öppnar i stället en mode- och kortvaruaffär vid torget.

Med anledning av Konungen och Drottningens silverbröllopsdag i Juni  anordnas fest för skolbarn. Ca 150 barn utspisas på Stadshotellet. På kvällen utspisas stadens gamla och fattiga med köttmat och vitgröt.

Handlare August Serrander meddelar att han saluför en ny uppfinning , nämligen nikotinbefriade cigaretter.

Två olika Godtemplarordnar bildas i staden i augusti. En av dem bildas av 42 personer som samlats på Höflings salong.  Denfår namnet ”Arvid August Afzelius” efter prosten med samma namn. Den andra bildas av 13 personer under ledning av redaktören Ahlin och får namnet ”Ena”

I oktober meddelas att difteri utbrutit i staden och dess omgivningar.

Den 1/12 ordnas stort föräldramöte i Gosskolans lokal under ledning av lärarna vid små- och folkskolan. Ett hundratal föräldrar deltar.

I december meddelas att brandvakten upphör att sjunga den gamla visan:

Klockan är tio slagen. Guds härliga , milda och mäktiga hand

Bevare vår stad från eld och brand.

Klockan är tio slagen.

Hädanefter skall han endast meddela vad klockan är slagen.

Från posten meddelas att från den 1/1 1883 höjs portot för lokalbrev till 6 öre.

 

 

Ur nyhetsflödet år 1881

Stadens invånarantal var vid årets ingång 2552

Med anledning av difteriepidemi beordras stadens polisbetjänt Lundell att tillse att i hem med fall av sjukdomen noggrann desinfektion verkställes.

Enköpingsposten meddelar i februari att priset för ett lösnummer av tidningen är 5 öre. Samtidigt meddelas att tidningen har 510 prenumranter.

I mars söker Tändsticksfabriken 10 gossar eller flickor till fabriken som askfyllare.

Stadens sjukhus får i april en donation på 6000 kr från Hugo Tamm på Fånö som ett tack för vården av hans hustru.

Föreningen Jultomtarne som samlar in pengar till fattiga och behövande barn meddelar att man under föregående år insamlat 589 kr

En undersökning av stadens elva  allmänna brunnar visar att endast fyra av dem kan anses ha drickbart vatten, nämligen brunnarna vid Munksundet , Tändsticksfabriken , fabrikör Hedbergs gård samt Galgvreten.

I maj utbryter stor REA på Hotellet. Där försäljes kläder av olika slag: Tröjor för 1,50kr styck , kalsonger för samma pris , dam- och herrstrumpor för 3,50 dussinet.

I juni tas beslut om att en ny fattigstuga skall byggas i Galgvreten. Kostnaden beräknas till 35000 kr.

Skolrådet utser mamsell Ida Amanda Fellner till lärarinna vid småskolans nedre avdelning.  Årslön: 500 kr + husrum.

Den 18 september ges teaterföreställning i Höflings salong på Kungsgatan. Teaterstycket ”Kung Erik och liten Karin” i tre akter förevisas. Entré: Vuxna 1 kr , barn 50 öre.

I september hittar några skolgossar ett barnlik i närheten av järnvägsstationen. Liket var i starkt upplösningstillstånd insvept i en trasa och med ett segelgarn runt halsen. Polisen misstänker att barnet strypts.  Genom idogt poilsarbete hittas modern till barnet.  Hon visar sig vara från Mora och heter Anna Greta Larsdotter.  Hon döms senare till 4 års straffarbete.

I bokhandeln kan man i november inhandla svens-engelsk parlör för 1,25 kr eller en svensk-fransk dito för 1,50 kr.

Lagom till jul meddelar Enköpings Spritvarubolag att man säljer körsbärsvin för 1,50/kannan , krusbärsvin för 2 kr/kannan samt portvin och sherry för 1 kr helbutelj. ( 1 kanna = 2,6 liter)

 

 

Ur nyhetsflödet år 1880

Folkmängden i staden uppgår vid årets början till 2492 personer

Telegrafen meddelar att inrikes telegram kostar 10 öre/ord upp till 10 ord , därefter 5 öre/ord

Ny chef för stadens brandkår utses. Det blir folkskolläraren Hans Wallin. Under honom ansvarar en brandrotemästare för var och en av stadens fyra rotar.

Tandläkare Carl Rosander från Stockholm meddelar att han träffas på Enköpings stadshotell varje helgfri dag kl 10 – 12 för de som är intresserade av artificiella tänder.

Under marknaden i mars uppträder jättedamen Angela i Tholanders salong. Hon lyfter vikter och visar andra kraftprov samt tilltalar herrarna i publiken med ”lille vän” eller ”lille herrn”.

I april meddelar ägarna till Enköpings Omnibusbolag som ombesörjer trafiken mellan staden och järnvägsstationen att bolaget är till salu. Bolagets tillhörigheter består av två hästar och en omnibus.

Ångbåtstrafiken på Mälaren återupptas när isarna gått upp.  Ångfartyget Enköping avgår mot Stockholm tisdagar , torsdagar och lördagar kl 4.00 på morgonen. Ångfartyget Nya Enköping avgår mot Stockholm måndagar onsdagar och fredagar kl. 7.00 på morgonen.

Under läsåret går 225 barn i folkskolan i staden. Frånvaron utan giltig orsak ( skolk) ligger på 0,7%.

I slutet av Juni utbryter strejk bland den kvinnliga personalen på Enköpings Tändsticksfabrik.Totalt 30 personer lägger  ned arbetet. Orsaken till strejken är att bolaget infört en plikt på 25 öre för varje arbetsdag en anställd missar även om det beror på sjukdom. Plikten på 25 öre överstiger med råge dagslönen för arbetarna. Strejken varade dock endast en dag.

Den 11/7 kan man åka på lustresa med ångaren Nya Enköping. Färden går mot Skokloster. Kungl. Uppland Regementes Musikcorps står för underhållningen. Biljetter: 1,50 kr på mellandäck och 2 kr för salongen.

Från sjukhuset meddelas att besökstiden till patienter är kl. 11 – 12 och 16 – 17. Dock måste man först anmäla sig hos sjuksköterskan.

I september meddelar stadens Magistrat att man söker en redbar och pålitlig karl till tjänsten som extra polisbetjänt i staden.

Diskussionerna om att ersätta den gamla allmänna rådstugan med en stadsfullmäktige har diskuterats under året. I oktober röstar man i frågan. Resultatet blev:  838 för och 1004 mot. Det stora antalet röster beror på att många har mer än en röst ( beroende på förmögenhet). I själva verket var antalet röstande endast 60.

Från Enköpingsposten meddelas att från och med nästkommande år kommer tidningen ut två gånger i veckan , nämligen måndagar och torsdagar.