Enköping.då

Historia om en stad

1870 Tal

Ur nyhetsflödet 1879

 

Antalet invånare i staden var 2342 vid årets början.

Edisons fonograf förevisades i februari , men inget vettigt hördes ur apparaten. I mars tas beslut om var den nya fattigstugan skall byggas. Det blir vid Galgvretskällan.

I maj meddelas att en arbetareförening är under bildande i staden. Tanken är att upprätta en sjukfond , anskaffa ett bibliotek mm. Föreningen skall befrämja en god medborgerlig anda  samt upplysa och utbilda medlemmarna. Någon fackförening var det inte fråga om. Bokbindare Gerlin blir den förste ordföranden.

I maj döms källarmästare Andersson till böter på 50 kr för utskänkning av spirituösa drycker under gudstjänsttid samt 15 kr för biljardspel efter tillåten tid.

Den 24 juni firar nykterhetsföreningen Hoppets Här 3 år med ett nykterhetsmöte. Om vädret tillåter blir det på Gröngarnsåsen.

I augusti kallas samtliga lärare och lärarinnor vid folk- och småskolorna i Enköping och Vårfrukyrka församlinar till möte med folkskoleinspektören. Mötet sker i gosskolans lokal.

I september meddelar bokbindare Gerlin att Nya Katekesen finns att köpa för 20 öre. 

I september avsynas det nya stadshotellet. Bygget har kostat 150000 kr. Källarmästare Svanberg blir dess förste föreståndare.

Invigning av hotellet blir den 31/10.

I november stjäls böcker och andra varor till ett värde av 600 kr vid ett inbrott i bokhandeln.

Den 13 december firas luciadagen med en soire´ på stadshotellet.

 

Ur nyhetsflödet 1878

I början av februari gjordes det första telefonsamtalet till staden. Det gjordes från Västerås och fungerade väl.

I februari öppnar Enköpings Nykterhetsförening ett nykterhetsvärdshus – fritt från alla rusdrycker.

I slutet på mars diskuteras övergång från den gamla allmänna rådstugan till det modernare kommunfullmäktige. Beslutet blev att behålla allmänna rådstugan ett tag till.

Första helgen i april begås inbrott i Tändsticksfabriken. Inget av värde tycks dock blivit stulet.

I juli kallar dr. Westerlund till ett möte i Läroverkets gymnastiksal för att diskutera bildandet av en gymnastik- och målskjutningsförening. Ca 30 personer deltog.

I september spelas bollspel på en äng söder om staden i regi av den nybildade gymnastikföreningen.

Till sjukhuset söks en sjuksköterska med en årslön av 300 kr plus fri bostad och ljus. Hon skall på egen bekostnad anställa en piga. Intresserade anmäler sig hos dr. Westerlund.

Den 31 oktober avsynas det nya sjukhuset. Verksamheten i början av december. Sjukhuset beräknas kunna ta emot 24 – 30 kvarliggande patienter.

 

 Ur nyhetsflödet 1877

I januari uppstår problem för järnvägstrafiken. Snön orsakar förseningar

Enköpings nykterhetsförening har möte den 20 februari kl. 7 em uti Bönehuset vid Eriksgatan. Föreningen uppges ha ca 200 medlemmar.

Det nybildade Enköpings Omnibusbolag meddelar att man dagligen ordnar transport mellan staden och järnvägsstationen. Taxa: 25 öre/person och 10 öre/kolli.

Lördagen den 10 mars hittas ett barnlik på kyrkogården. Modern ännu inte funnen.

Den nya tidtabellen för tåg i mars visar att 4 snälltåg , 6 bland-tåg samt 2 godståg passerar staden varje dygn.

Den 25 april har Enköpings Badhus-Bolag möte å Gästgivaregården. Ev. försäljning av badhuset diskuteras.

I maj meddelas att ett bolag bildats för byggandet av en restaurationslokal vid järnvägsstationen. Kostnad beräknad till 5000 kr.

I juli meddelar Erlangens Bryggeribolag att man ämnar bygga ett större bryggeri i Enköping för tillverkning av bayerskt öl.

I september beslutas att det nya planerade sjukhuset skall ligga mellan Tändsticksfabriken och Gröngarnsåsen.

I december meddelas att folkskolelärarnas löner höjs till 1200 resp 1000 kr/år.

 

 Ur nyhetsflödet 1876

Den 20 januari träffas stadens skolråd å pastorsexp. För att diskutera frågan om en utvidgad folkskolelokal.

I mars meddelar järnvägsbolaget att hela sträckan Stockholm – Bergslagen ( 14,2 mil ) nu är klar så när som ca 1 km vid Ekolsund.

I mars meddelas att den hundskatt som infördes året innan inbringade 255 kr från 51 hundägare.

I juni meddelar fru Augusta Charlotta Pettersson med betyg från barnmorskekurs i Stockholm att hon ämnar bosätta sig i Enköping.

I juli beslutas att kyrktornet skall få en åskledare. Kostnad: 500kr.

Den 23 juli anordnas en lustresa med ångfartyget Enköping II till Drottningholm. Upplands regementes musikcorps spelar musik under färden.

Fotografen Lina Lindevall meddelar att fotograf-atelién  är öppen helgfria dagar kl. 9 – 2.

Den 12 oktober är det allmän samling för stadens brandkår. Alla arbetsföra manspersoner är skyldiga att deltaga.

I november meddelas att landstinget anslår 10000kr till det nya sjukhuset i Enköping.

I november utses den förste stationsinspektorn vid Enköpings järnvägsstation. Det bli baningenjören Löfgren som får jobbet.

Den 12 december invigs den nya järnvägen av konung Oscar II som stiger av och mottar hyllningar vid stationen i Enköping.

 

 Ur nyhetsflödet 1875

Antal invånare i staden räknades till 2055 vid årets ingång

I januari dyker smittkoppor upp i staden. Smeden Carlsson blir ett av de första dödsfallen.

Lördagen den 6 mars giver herr Bergström en föreställning kallad ”Hund- och apteater” i realskolans gymnastiksal. Det blir djurtämjning , hunddressyr mm. Hundar får ej medtagas av publiken.

I början av april visade sig för första gången i staden ett lokomotiv under byggandet av järnvägen.

Allmänna rådstugan beslöt i april att antal ställen för försäljning av brännvin skulle minskas från 6 till 4.

Enköpings Kompani meddelar att de ämnar ha målskjutning vid skjutbanan å åsen den 7 juli.

Allmänna Rådstugan beslutar i augusti att renovera och reparera telegrafrummen i Rådhuset då de varit mycket kalla och dragiga.

Lina Husberg meddelar att höstterminen i hennes privata skola startar den 27 augusti. Avgift för helpension : 450 kr.

I början av september utbryter oroligheter bland järnvägsarbetarna med knivslagsmål. Polisbetjent Lundell blev överfallen innan det hela lugnat ned sig.

I september framförs protester i staden mot att placeringen av järnvägsstationen gjorts så långt utanför staden. Staden kommer aldrig att växa åt det hållet menade man.

Idrottsläraren vid realskolan Johan Ahlgren anordnar frisk- och sjukgymnastik i läroverkets lokal den 22 september.

Elementarläroverket meddelar att man har 65 elever denna hösttermin.

I november beslöt allmänna rådstugan att införa en hundskatt på 5 kr. Pengarna skall ingå i en fond för ett nytt sjukhus.

I slutet av november tillsätts en kommitté som skall utreda ett eventuellt byggande av ett hotell.

 

 Ur nyhetsflödet 1874

I januari meddelas att lönen vid tändsticksfabriken höjs till 1,50 riksdaler för 1000 tillverkade askar.

I slutet på januari drunknar skräddarelärlingen Axel Norman då han åker skridsko på isen vid Haga.

I februari meddelas att den stundande vårmarknaden i mars kommer att inställas p.g.a flera smittosamma sjukdomar bl. a smittkoppor och scharlakansfeber.

Hummelsta Brunns- och Badinrättning i Litslena öppnas den 4/6.

Vestra Upplands Missionsförening håller årsmöte i baptisternas bönehus måndagen den 25/5.

J F Gerlin meddelar i augusti att någon brutit sig in i hans loge vid Sandvreten och stulit två lass hö. Han erbjuder 20 riksdaler till den som den som kan återskaffa det stulna.

Magistraten söker 17 marknadsvakter att tjänstgöra vid höstmarknaden i september. Intresserade bör anmäla sig före den 19 september.

Camilla Weise och Carolina Ottonius från Stockholm giver en musikalisk och deklamatorisk soiré i salongen å gästgivaregården söndagen den 27 september. Inträde: 1 riksdaler.

Till föreståndare vid telegrafstationen har Kungl. Telegrafstyrelsen förordnat Hilma Enander meddelas i oktober.

I slutet på oktober döms 8 minderåriga gossar för stölder på olika ställen. Eftersom de är minderåriga blir domen att de skall agas i hemmet.

I november döms guldsmeden Stenqvist för tredje gången att böta 100 riksdaler för underhaltigt guldarbeten.

 

Ur nyhetsflödet 1873

Redan i januari öppnas sjöfarten med turer till Stockholm. Allt tack vare den mycket milda vintern.

I slutet på januari återkommer Dr. Westerlund från en vetenskaplig resa till Wien och Paris. Stora hyllningar. Rektor Grafström håller tal.

Den stora kvarn- och bränneribyggnaden på Munksundet som stått oanvänd ett tag skall enligt planerna byggas om till en tändsticksfabrik för en kostnad av 75000 kr.

 Måndagen den 12/5 kl. 4 på morgonen avgår ångfartyget Nya Enköping till Stockholm inför kröningsfestligheterna därstädes ( Oscar II). Intresserade anmäla sig till handlare Lindfeldt.

I juni fattas beslut om att järnvägsstationen i Enköping inte kommer att ligga vid hamnen utan norr om åsen.

Från apoteket meddelas att priset på blodiglar ligger på 50 öre styck.

I augusti börjar verksamheten i tändsticksfabriken. Intresserade kan avhämta material vid fabriken för att utföra klistring av askar i hemmet.

I oktober meddelas att folkskolelärarnas löner ligger på 1 riksdaler och 37 öre om dagen.

Den 1 december anordnas Oscars-bal uti Salongen vid Gästgivaregården. Dansmusik spelas av Kungl. Kanonier-musiken från Stockholm. Entrè: 1,50 riksdaler för herrar och 1 riksdaler för damer.

Smittkoppor har utbrutit i staden. Revaccination anställes därför andra helgen i december hos stadens vaccinatör; J O Envall.

 

Ur nyhetsflödet 1872

I januari meddelar fattigvårdsstyrelsen att man har trenne barn för utackordering.

I början på april håller brand på att utbryta i bodarna vid Rådhusgården sedan två pojkar lekt med eld. Den hann dock släckas i tid.

Löjtnant Ahlgren meddelar att frisk- och sjukgymnastik börjar den 4/7 i elementarläroverkets gymnastiksal.

J Lekeberg meddelar att han ämnar anlända med sin grönländska kajak till Enköping  sista helgen i juli och företa paddlingar vid hamnen. Åskådare inbjudes.

I början på september döms sadelmakeriarbetaren Svensson för förskingring, fylleri samt att han olovandes tagit sig in på stadens fattighus. Det blir fängelse två månader för förskingringen och böter för resten.

En förfärlig olycka inträffar vid höstmarknaden i slutet av september då en fyraårig flicka blir överkörd av en hästdragen vagn. Flickan avlider efter en kort stund.

Trollteater i fru Tunellis salong på Kungsgatan sönd. Den 10/11. Stor briljant

Magisk föreställning. Entré: 75 öre , 50 öre för tjänstefolk och 25 öre för barn.

Angående järnvägen mellan Bergslagen och Stockholm meddelas i slutet av året att beställning på vagnar nu gjorts. Banan beräknas bli klar om två år.

 

 Ur nyhetsflödet 1871

Rådstugan beslöt i januari att om järnvägen mellan Bergslagen och Stockholm dras genom Enköping kommer staden att upplåta mark för detta samt fri grustäkt från staden outtömliga sandgropar (bl.a på kyrkåsen).

Skolrådet meddelar i februari att folkskolans tvenne avdelningar skall gå varannan dag p.g.a platsbrist. Lärjungarna förväntas göra läxor de lediga dagarna.

I maj hålls en gymnastikuppvisning av flickskolans (där även pojkar går) ca 60 elever i läroverkets gymnastiksal under ledning av herr löjtnanten Ahlgren

I början av juni anländer major Adelskjöld från järnvägsbolaget för att avgöra huruvida järnvägen kan dras genom staden över Korsängen med en station vid hamnen.

I augusti går ångaren Ivar Blå på grund i södra Björkfjärden på färden ifrån Södertälje men drogs loss med hjälp av ångaren Södertelje.

I september döms guldsmeden Stenqvist att böta 50 riksdaler för underhaltigt guld- och silverarbete.

Nytt ångfartyg beställt i oktober av Enköpings Ångfartygsbolag vid Lindbergs mekaniska Verkstad i Stockholm. Fartyget skall få namnet ”Nya Enköping” , blir 109 fot långt , 17,5 fot brett samt utrustad med en motor på 30 hästkrafter.

I slutet av oktober uppmanas föräldrar att ovillkorligen se till att deras gossar bevistar skolan de dagar de skall vara där. Övriga stadsbor skall icke genom förespegling av att ge större eller mindre dagpenning draga någon gosse från skolan.

Under rubriken nöjen kan meddelas att buktalaren och trollkarlen Engelbertsen från Norge anländer till staden i november. Han uppträder i stadsvaktmästare Wallins lokal vid Kyrkogatan.

 

Ur nyhetsflödet 1870

Lördagen den 29/1 samlas i Rådhuset de av stadens invånare som önska diskutera en ev. järnvägslinje mellan Bergslagen och Stockholm och där Enköping förhoppningsvis skulle bli en av linjens stationer

Hemmansägaren L D Johansson från Torstuna dömdes i mars att böta 15 riksdaler för överdådig framfart med häst och vagn genom staden

I maj öppnar F Dahlberg en fotografisk ateljer vid Stora Gatan (Kungsgatan).

Fotografering alla dagar såväl i klar som mulen väderlek. Pris: 2 riksdaler dussinet.

I början av juni sker en olyckshändelse strax utanför Litslena Tull. Hästar blev skrämda av en velicopedåkare så att åkdonet slog i ett träd. Greve B Hamilton på Rydboholm blev skadad. Hästarna fortsatte sitt skenande genom hela staden och infångades först ute vid Haga.

Från bokhandeln meddelas att man där kan inköpa en resekarta över Sverige för 2 riksdaler.

I oktober öppnar Amalia Hultgren en snus- och tobakshandel i fd Westmanska gården vid torget.

I december diskuteras vid allmän rådstuga ett förslag om att sätta upp en gatlykta vid Litslena tull. Förslaget avslogs.

På julaftonen inträffar en olycka hos traktören Kekonius då en tjänsteflicka skulle fylla på lysolja varvid eld uppstod och hon brände sig illa. Troligtvis förlorar hon synen.